TimeDistanceNameLocationAddressRegionTypes
7:30 pm Whitestone First Presbyterian Church of Whitestone 15-43 149th St Whitestone Closed, Tradition Study, Wheelchair Access
7:30 pm Whitestone First Presbyterian Church of Whitestone 15-43 149th St Whitestone Beginner, Closed